Srdečne Vás pozývame na

Československú ENVIROnmentálnu konferenciu

25. – 27. október 2017, hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján

Druhý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2017 je prirodzeným pokračovaním podujatia konaného minulý rok v Českej republike. Stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa problematike životného prostredia zo Slovenskej a Českej republiky sa uskutoční v Liptovskom Jáne 25. až 27. októbra 2017. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

 

V oblasti odpadov sa bude hovoriť o problémoch i úspechoch implementácie nového zákona v Slovenskej republike, ako aj o pripravovaných novelizáciách. Zástupca Českého MŽP bude informovať o stave prípravy nového zákona o odpadoch v ČR a ďalšom predpokladanom legislatívnom vývoji.

 

V oblasti EIA a IPPC bude nosnou témou postavenie  verejnosti v konaniach posudzovania vplyvov a integrovaného povoľovania.

 

V oblasti ochrany ovzdušia budeme pokračovať  v diskusii o kvalite komunálneho ovzdušia, tentokrát rozšírenej o tému skleníkových plynov a adaptácie miest na zmenu klímy.

 

Neoddeliteľnou súčasťou konferencie ENVIRO 2017 je téma revízií dokumentov BREF,  v rámci ktorej budú diskutované problémové otázky aktuálne otvorených dokumentov a uplatňovania požiadaviek na najlepšie dostupné techniky v SR a ČR.

 

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk