JUDr. Boris Susko, PhD.

štátny tajomník, MŽP SR

 

V roku 2002 ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave (Právnická fakulta, doktorandské štúdium – udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore 68-08-9 trestné právo). V roku 1995 začal pracovať na obvodnej prokuratúre Bratislava I. ako právny čakateľ prokuratúry. Ďalej pracoval v Slovenských telekomunikáciách, š.p., Bratislava ako právnik, ako odborný asistent na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil tiež ako protektor na Vysokej škole v Sládkovičove, na Fakulte práva Janka Jesenského ako prodekan, na Vysokej škole Danubius ako odborný asistent, v Advokátskej kancelárii  JUDr. Boris Susko, s. r. o., ako advokát. Od roku 2012 do 2016 bol poslancom a podpredsedom výboru v Národnej rade Slovenskej republiky. Od roku 2016 pôsobí na MŽP SR ako štátny tajomník.

 

JUDr. Ľubomíra Kubišová

generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

 

V roku 2008 urobila rigoróznú skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a získala akademický titul JUDr. V roku 1999 začala pracovať na colnom úrade v Banskej Bystrici. Ďalej pracovala na colnom riaditeľstve SR, na Ministerstve kultúry SR ako riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a bola poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva. Pôsobila tiež na Ministerstve spravodlivosti SR ako generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a ako vedúca služobného úradu. Od roku 2016 pôsobí na MŽP SR ako vedúca služobného úradu.

 

Ing. Peter Šimurka

hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP

 

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel.

 

 

Ing. Bc. Jan Maršák, PhD.

zástupca riaditeľa odboru odpadov, MŽP ČR

 

Je absolventom Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brňe. Od roku 2003 pôsobí na MŽP ČR. V súčasnosti pôsobí na pozícii zástupcu riaditeľa odboru odpadov MŽP ČR. V rámci odbornej činnosti publikoval veľa článkov a publikácií, najmä na tému aplikácia integrovanej prevencie (IPPC), integrovaného registru znečisťovania (IRZ ) a odpadového hospodárstva v ČR. Dlhodobo sa venuje problematike obehového hospodárstva.

 

Mgr. Eleonóra Šuplatová

riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

 

Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, odboru ochrany a tvorby životného prostredia, bola od r. 1993 do r. 2002 zamestnaná na Okresnom úrade Bratislava IV, odbor životného prostredia, na oddelení ochrany prírody a odpadového hospodárstva. Na MŽP SR pracuje od r. 2002 ako odborný referent na odbore odpadového hospodárstva. V júli 2013 sa stala riaditeľkou odboru odpadového hospodárstva.

 

Ing. Lucie Hellebrandová

vedúca oddelenia ovzdušia, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

V roku 2004 ukončila štúdium odboru Geológia životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity. V CENIA pôsobí od roku 2005, kde sa najskôr venoval riešeniu problematiky aplikácie a hodnotenia najlepších dostupných techník (BAT) v oblasti výroby a spracovania kovov. Od roku 2008 je vedúcim oddelenia IPPC a EIA, ktoré sa ďalej zameriava na spracovania vyjadrení k žiadostiam o vydania/zmenu integrovaného povolenia a riešenia problematiky technickej ochrany životného prostredia.

 

Mgr. Jan Kolář

vedúci oddelenia integrovanej prevencie (IPPC) a EIA, CENIA

 

V roku 2004 ukončil štúdium odboru Geológia životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity. V CENIA pôsobí od roku 2005, kde sa najskôr venoval riešeniu problematiky aplikácie a hodnotenia najlepších dostupných techník (BAT) v oblasti výroby a spracovania kovov. Od roku 2008 je vedúcim oddelenia IPPC a EIA, ktoré sa ďalej zameriava na spracovania vyjadrení k žiadostiam o vydania/zmenu integrovaného povolenia a riešenia problematiky technickej ochrany životného prostredia.

 

Mgr. Tereza Líbová

odbor ochrany prostredia, Magistrát hl. mesta Prahy

 

Vyštudovala odbor Humanitní environmentalistiky na Masarykově Univerzitě v Brně. V súčasnosti je zamestnaná na Magistráte hl. m. Praha ako špecialistka ochrany ovzdušia (posudzovanie a hodnotenie projektovej dokumentácie, návrhy stavieb, technológií a projektov z hladiska ochrany ovzdušia na území hl. m. Praha. Spolupracuje na národných a zahraničných projektoch zaoberajúcich sa ochranou klímy. Aktívne sa podiela na vytváraní Adaptačnej stratégie hl. m. Praha na zmenu klímy vrátane pripravovaného implementačného plánu. Reprezentuje hl. m. Prahu na medzinárodných iniciatívach Mayors adapt, Covenant of Mayors for Climate and Energy a UNaLab (Horizon 2020).

 

Ing. Natália Broošová

odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

 

Od roku 2015 pracuje na Ministerstve životného prostredia SR, odbor obchodovania s emisnými kvótami. Je účastníčkou pracovných skupín zriadených Európskou komisiou pre oblasť obchodovania s emisnými kvótami, počas slovenského predsedníctva je členkou SK PRES tímu na pracovných skupinách Rady Európskej únie pre životné prostredie (zasadnutia k revízii smernice o EÚ ETS). Vyštudovala environmentálny manažment na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, kde absolvovala aj doktorandské štúdium.

 

Mgr. Imrich Vozár

Via Iuris

 

Autor pôsobí ako právnik v združení VIA IURIS, ktoré sa dlhodobo zaoberá problematikou efektívnej účasti verejnosti v konaniach týkajúcich sa ochrany životného prostredia, vrátane jej prístupu k spravodlivosti. V minulosti pôsobil na Ministerstve životného prostredia SR.

 

Ing. Bodíková Elena, PhD.

člen TWG pre revíziu BREF WT

 

Vyštudovala špecializáciu technológia vody na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Má viac ako dvadsaťročné skúsenosti s prácou v oblasti ochrany životného prostredia, pričom od roku 2003 sa venuje problematike nakladania s odpadmi. Desať rokov pracovala v Slovenskej agentúre životného prostredia, z toho 5 rokov ako riaditeľka Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti EIB Consult, s.r.o. a generálnou riaditeľkou organizácie zodpovednosti výrobcov SLOVMAS, a. s.

 

Mgr. Tereza Myšková

CENIA

 

Vyštudovala na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v odbore Biologia ekosystémov. Pracuje ako špecialista hodnotenia ŽP pre prírodu a krajinu v české informační agentúře životního prostředí (CENIA ). Podiela sa na tvorbe Zpráv o životnom prostredí ČR a na spracovaní indikátorov zraniteľnosti ČR voči zmene klímy v Národnom akčnom pláne adaptácie na zmenu klímy. Jej predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú pracovný pomer v České inspekci životního prostředí.

 

 

Ing. Roman Skorka

riaditeľ odboru| odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

 

Na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracuje od roku 2014, venuje sa problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie. V priebehu rokov 2015 a 2016 sa podieľal na úpravách zákona, pričom v súčasnosti je členom pracovnej skupiny zriadenej pre prípravu nového

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Od roku 2017 je riaditeľom odboru kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

JUDr. Daniela Medžová

 

 

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na sekcii legislatívy a práva, kde najmä zastupuje MŽP SR pred súdmi SR a podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti životného prostredia. V súčasnosti je predsedom rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky a aj členkou rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach posudzovania vplyvov  na životné prostredie.

 

Ing. Cyril Burda

Inšpektor

 

V roku 1983 ukončil štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave v odbore

analytická chémia. Po skončení štúdia 5 rokov pracoval vo vyštudovanom odbore ako výskumný

pracovník vo Výskumnom ústave pre ropu a uhľovodíkové plyny (VÚRUP). Potom sa takmer 21 rokov života venoval problematike kvality ovzdušia na SHMÚ. Posledných 8 rokov sa venuje problematike najlepších dostupných techník (BAT) a referenčným dokumentom o BAT (BREF) na SIŽP. Okrem iného zastupuje SR vo Fóre pre výmenu informácií podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách.

 

 

•  Mgr. Radovan Katrlík, riaditeľ odboru legislatívy MŽP SR

•  Ing. Filip Macháček, gen. riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR

•  Katarína Hobzová, Európska komisia

•  JUDr. Daniela Medžová, gen. riaditeľka sekcie legislatívy a práva MŽP SR

•  Ing. Barbora Herberková, MŽP ČR

•  Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

•  Bc. Kurt Dědič, riaditeľ odboru ochrany ovzdušia, MŽP ČR

•  Ing. Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava

•  Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR

•  Ing. Elena Bodíková, PhD., člen TWG pre revíziu BREF WT

 

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk