Streda 25.10.2017

Workshop/Postavenie verejnosti v procesoch EIA a IPPC

 

Úvodné slovo – Boris Susko, štátny tajomník, MŽP SR

14:05 – 14:20 Právna úprava postavenia verejnosti v predpisoch EK

Katarína Hobzová, DG Environment, Európska komisia

14:20 – 14:40 EIA, postavenie verejnosti a ako ďalej...

Daniela Medžová, gen. riaditeľka sekcie legislatívy a práva MŽP SR

14:40 – 14:55 IPKZ, postavenie verejnosti a ako ďalej...

Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP

14:55 – 15:10 Význam účasti verejnosti pri ochrane životného prostredia

Imrich Vozár, Via Iuris

15:10 – 15:25 Praktické uplatňovanie práv verejnosti v procesoch EIA

Katarína Pavlíčková, vedúca Katedry krajinnej ekológie, PRIF UK

15:25 – 15:40 Novela stavebného zákona vo väzbe k integrovanej prevencii

Barbora Herberková, MŽP ČR

15:40 – 16:00 Coffee break

 

16:00 – 18:30 Panelová diskusia – prednášajúci + Ľubomíra Kubišová, Filip Macháček, Roman Skorka, Radovan Katrlík, zástupca prevádzkovateľov

19:00 Večera

 

Štvrtok 26.10.2017

9:00               Oficiálne otvorenie konferencie – Boris Susko, štátny tajomník, MŽP SR

 

BLOK 1 Odpady

09:15 – 09:45 Aplikačná novela zákona o odpadoch

Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

09:45 – 10:15 Aktuálna situácia – zákon o odpadoch v ČR

Jan Maršák, zástupca riaditeľa v odbore odpadov, MŽP ČR

10:15 – 10:45 Aktuálne výzvy OP KŽP v OH

Ľubomíra Kubišová, gen. tajomníčka služobného úradu MŽP SR

10:45 – 11:00 Čo prichádza s elektronickou evidenciou podľa skúseností z ČR

Ing. Michal Horník, INISOFT s.r.o.

11:00 – 11:20 Coffee break

 

BLOK 2 Ovzdušie – Kvalita ovzdušia v mestských sídlach

11:20 – 11:50 Závery o najlepších dostupných technikách

Jan Kolář, CENIA

11:50 – 12:20 Aktuálne zmeny v právnej úprave v ochrane ovzdušia

Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

12:20 – 12:50 Aktivity MŽP ČR k zlepšeniu kvality ovzdušia

Magdalena Burešová,  MŽP ČR

12:50 – 13:20 Vývoj kvality ovzdušia na území mesta Ostrava

Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava

13:20 – 14:20 Obed

 

BLOK 3 Ovzdušie – Adaptácia na zmenu klímy

14:20 – 14:50 Revízia EÚ ETS pre 4. obchodovateľné obdobie

Natália Broošová, odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

14:50 – 15:20 CO2 – Praktické skúsenosti veľkého priemyselného podniku

Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava

15:20 – 15:50 Stratégia adaptácie na zmenu klímy v Prahe

Tereza Líbová, odbor ochrany prostredia, Magistrát hl. mesta Prahy

Coffee breake/neformálne konzultácie

exkurzia Mondi SCP, Ružomberok

19:30  Večera/ľudová muzika/bratia Zamiškovci

 

Piatok 27.10.2017

BLOK 4 BREF/BAT

09:00 – 09:30 Určovanie odchylných limitov od požiadaviek BREF/BAT – metodika a skúsenosti z uplatňovania v SR

Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR

09:30 – 10:00 Prieskumy integrovaných povolení po zverejnení záverov o najlepších dostupných technikách

Tereza Myšková, CENIA

10:00 – 10:30 Proces revízie dokumentov BREF z pohľadu malej členskej krajiny

Cyril Burda, SIŽP

10:30 – 11:00 Coffee break

 

11:00 – 11:30 Veľké spaľovacie zariadenia – finálna podoba revízie BREF LCP

zástupca TWG pre revíziu BREF LCP

11:30 – 12:00 Nakladanie s odpami – aktuálny stav revízie BREF WT

Elena Bodíková, člen TWG pre revíziu BREF WT

12:00 – 12:30 Praktické skúsenosti z implementácie revidovaného BREFu – automobil/oceľ/cement/vápno

Zástupca priemyslu z ČR/SR

12:30 Obed

 

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk