25.10.2017

 

14:00 – 18:30

BLOK 1 Postavenie verejnosti v procesoch EIA a IPPC

 

Úvodné slovo – Boris Susko, štátny tajomník, MŽP SR

 

Katarína Hobzová, Európska komisia

 Právna úprava postavenia verejnosti v predpisoch EK, príklady právnych úprav procesov EIA  a IPPC z iných krajín

Daniela Medžová, gen. riaditeľka sekcie legislatívy a práva MŽP SR

 EIA, postavenie verejnosti a ako ďalej...

Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP

 IPPC, postavenie verejnosti a ako ďalej...

Imrich Vozár, Via Juris

  Pohľad 3. sektoru na postavenie verejnosti v procesoch EIA  a IPPC

Barbora Herberková,  MŽP ČR

 Aktuálne legislatívne iniciatívy v oblasti EIA a IPPC v ČR

Panelová diskusia - prednášajúci + Ľubomíra Kubišová, Filip Macháček, Katarína Jankovičová, Jiří Krčmář, zástupca odboru EIA MŽP SR, zástupca prevádzkovateľov

 

26.10.2017

 

9:00 – 18:00

BLOK 2 Odpady

 

Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

 Aplikačná novela zákona o odpadoch

Jan Maršák, zástupca riaditeľa v odbore odpadov, MŽP ČR

 Aktuálna situácia - zákon o odpadoch v ČR

Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

 Aktuálne výzvy OP KŽP v OH

Jan Koláŕ, CENIA

 Nástroje na presmerovanie prúdov odpadov od skládkovania k zhodnocovaniu

 

BLOK 3 Ovzdušie – Kvalita ovzdušia v mestských sídlach

 

Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

 Aktuálne otázky ochrany ovzdušia v SR

Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR

 Aktuálne otázky ochrany ovzdušia v ČR

Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava
Vývoj kvality ovzdušia na území mesta Ostrava

 

BLOK 4 Ovzdušie – Adaptácia na zmenu klímy

 

Natália Broošová, odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

 Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti skleníkových plynov

Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava

 CO2 - Praktické skúsenosti veľkého priemyselného podniku

Tereza Líbová, odbor ochrany prostredia, Magistrát hl. mesta Prahy

 Stratégia adaptácie na zmenu klímy v Prahe

Eva Streberová, útvar hlavnej architekty Magistrátu hl. mesta Bratislava

 Stratégia adaptácie na zmenu klímy v Bratislave

Neformálne konzultácie

Exkurzia - Mondi SCP Ružomberok

Spoločenský večer/ľudová hudba/bratia Zamiškovci

 

27.10.2017

 

9:00 – 12:00

BLOK 4 BREF/BAT

 

Katarína Jankovičová, Riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR

 Určovanie odchylných limitov od požiadaviek BREF/BAT – metodika a skúsenosti z uplatňova nia v SR

Tereza Myšková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 Prieskumy integrovaných povolení po zverejnení záverov o najlepších dostupných technikách

Cyril Burda, SIŽP

 Proces revízie dokumentov BREF z pohľadu malej členskej krajiny

zástupca TWG pre revíziu BREF LCP

 Veľké spaľovacie zariadenia - finálna podoba revízie BREF LCP

Elena Bodíková, člen TWG pre revíziu BREF WT

 Nakldanie s odpami - aktuálny stav revízie BREF WT

Zástupca priemyslu z ČR/SR

 Praktické skúsenosti z implemtnácie revidovaného BREFu - automobil/oceľ/cement/vápno

Zhodnotenie konferencie

Neformálne konzultácie

 

 

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk