top of page
APEL3.png

 

AKTUÁLNE POŽIADAVKY ENVIRO LEGISLATÍVY
7. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

+  REFORMA STAVEBNEJ LEGISLATÍVY, IPKZ a EIA 

 

APEL 2023

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

7. december 2023

Hotel Crowne Plaza, Bratislava

prezenčne aj ONLINE

PROGRAM KONFERENCIE APEL 2023
+ REFORMA STAVEBNEJ LEGISLATÍVY, IPKZ A EIA

Zmena programu vyhradená. V kontexte prijatého Programového vyhlásenia vlády zo dňa 13.11. 2023 konferencia APEL 2023 prinesie najaktuálnejšie informácie k téme novej stavebnej legislatíve, vrátane prednášajúcich.

08.30 |  Registrácia účastníkov

09.00 |  Otvorenie konferencie APEL 2023

Tomáš Taraba, podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR

BLOK I AKTUÁLNA ENVIRO LEGISLATÍVA SR

09.30 |

Zmeny v právnych predpisoch v oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov, energetiky a ďalších v roku 2023

Veronika Gerotto Bilková, právny konzultant EKOS PLUS s.r.o.

10.00 |

Legislatívne zámery Ministerstva životného prostredia SR na rok 2024

Janette Smažáková, riaditeľka odboru legislatívy, Ministerstvo životného prostredia SR

10.35 |  Prestávka

10.55 |

Povoľovacie procesy stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

12.00 |   Obed
 

BLOK II   REFORMA STAVEBNEJ LEGISLATÍVY, IPKZ A EIA

13.00 |

Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA – úvod do problematiky

Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania, 

Slavomíra Salajová, externá spolupracovníčka pre oblasť legislatívy

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

14.00 |

Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA – pohľad SIŽP

Daša Šuleková, vedúca oddelenia Plánu obnovy, Slovenská inšpekcia životného prostredia

14.20 |

Systém posudzovania a povoľovania z pohľadu prevádzkovateľa

Richard Katunský, vedúci oddelenia ochrany ŽP,  Duslo, a.s.

14.35 |  Prestávka

15.00 |

DISKUSNÝ PANEL
REFORMA REFORMY: Aké sú zámery novej vlády v oblasti stavebného povoľovania, IPKZ a EIA?

Pozvaní hostia:

  • Katarína Jankovičová, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

  • Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania, ÚÚVP SR

  • Marianna Matajová, vedúca oddelenia ŽP, Mondi SCP, a.s.

  • zástupca Ministerstva dopravy SR

16.30 | Záver konferencie / čaša vína

DISKUSIA - APEL 2022

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE APEL 2022

INFORMAČNÝ SYSTÉM OH

OVZDUŠIE

ENVIRONMENTÁLNY FOND

VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

PREDPOKLADANÝ LEGISLATÍVNY VÝVOJ NA ROK 2023

EIA / IPKZ / STAVEBNÝ PORIADOK

bottom of page