top of page
majestic-mountain-lake-in-national-park-high-tatra-2023-11-27-05-37-21-utc_edited.png

 

8. ČESKO-SLOVENSKÁ ENVIRONMENTÁLNA KONFERENCIA

17. - 19. apríl 2024

Hotel Trigan, Štrbské Pleso, Slovenská republika

prezenčne aj online

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Od rozdelenia Česko-Slovenska a vzniku dvoch samostatných štátov uplynulo 30 rokov. Oba štáty vychádzali z rovnakých právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Po vstupe do EÚ sú povinné transponovať a uplatňovať rovnaké právne predpisy ako ostatné členské štáty EÚ. Ako boli tieto predpisy transponované do národných právnych systémov oboch krajín? Ako sa prakticky uplatňujú? Aké problémy riešia? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede a riešenia na konferencii ENVIRO 2024.

PREDBEŽNÝ PROGRAM ENVIRO 2024
17. - 19. 4. 2024
program priebežne aktualizujeme

STREDA,  17. 4. 2024

12.00  -  Registrácia účastníkov, ubytovanie 
13.30  -  Otvorenie 1. dňa konferencie - zástupca Ministerstva životného prostredia SR

BLOK 1  |  IED / EIA  

13.50  

Novelizovaná smernica o priemyselných emisiách / konečná podoba, hlavné zmeny, transpozícia a implementácia

Jan Slavík |  Európská komisia – Priemyselné emise a bezpečnosť (online)

14.30   

Novela zákona o EIA

Katarína Jankovičová | Slovenská inšpekcia životného prostredia, generála riaditeľka

15.20   

EIA a JES - co nás čeká

Evžen Doležal | MŽP ČR, riaditeľ odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie

15.50     Prestávka

16.10  

Diskusný blok: Vývoj EIA a IPKZ v podmienkach SR a ČR

Pozvaní hostia: 

 • Evžen Doležal, MŽP ČR

 • Katarína Jankovičová, SIŽP

 • Jan Kolář, CENIA

 • Michaela Hletková Plozseková, Zväz automobilového priemyslu 

 • Marcel Vrátný, MH Teplárenský holding, a.s. 

18.00   

Večera

Nezáväzný networking

ŠTVRTOK, 18. 4. 2024

8.00  -  Registrácia účastníkov
9.00  -  Otvorenie 2. dňa konferencie 
             

BLOK 2  |  OVZDUŠIE  

9.05  

Nová právna úprava ochrany ovzdušia v praxi

Zuzana Kocunová | MŽP SR,  riaditeľka odboru ochrany ovzdušia

9.35   

Novela zákona o ochrane ovzdušia a zmene vykonávajúcich predpisov

Kurt Dědič | MŽP ČR,  riaditeľ odboru ochrany ovzdušia

10.05     Prestávka

10.25  

Prevencia obťažovania zápachom a minimálna vzdialenosť od obytnej zástavby

Jakub Achrer | MŽP ČR, vedúci oddelenia technologických zdrojov

10.55   

Umiestňovanie zdrojov a obmedzovanie zápachu

Jarmila Hrubá, Mária Machaj | MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia

11.25     Zhrnutie bloku | otázky a odpovede
12.00     Obedná prestávka

BLOK 3  |  ESG

13.00  

Stav transpozície smernice CSRD
Čo vykazovať v nefinančnom reportingu?

Lukáš Flídr, Martin Čáslavka   | ČSOB Advisory, a. s. 

13.30  

CSRD nie len pre povinné subjekty

Gabriela Bizoňová, Anna Balaj Vaclavová | Československá obchodná banka a.s, expertky na ESG

14.00  

Biodiverzita a ESG

Fedor  Čiampor | Gensity s.r.o., expert na biodiverzitu

BLOK 4  |  ODPADY

14.10  

Plán zavádzania zálohovania jednorazových nápojových obalov v ČR

Jan Maršák | MŽP ČR, riaditeľ odboru obehového hospodárstva

14.40   

Diskusný blok: Zálohovanie obalov - plány vs. prax  

Pozvaní hostia:  

 • Jan Maršák, MŽP ČR

 • Ľubomír Ďuračka, MŽP SR

 • Marián Áč, Správca zálohového systému

 • Olga Dočkalová, Svaz měst a obcí České republiky

15.10     Prestávka

15.15     SPRIEVODNÝ PROGRAM | PRECHÁDZKA OKOLO ŠTRBSKÉHO PLESA S VÝKLADOM

Štrbské Pleso je druhou najstaršou osadou vo Vysokých Tatrách a zároveň najvyššie položenou. Založil ju Jozef Szentivány v roku 1872. Pôvodná osada bola iba pri brehoch plesa a najväčšia výstavba zmenila osadu kvôli Majstrovstvám sveta v roku 1970. Štrbské Pleso bolo ale dejiskom aj iných veľkých športových a spoločenských udalostí. Dozviete sa, kedy tu bol Ľudovít Štúr, Maša Haľamová, akí architekti budovali najznámejšie hotely. Takisto si povieme niečo o plese samotnom, o formovaní krajiny pod vplyvom doby ľadovej, i o vplyvoch súčasného turizmu.

15.30  

Chemická (surovinová) recyklácia plastov

Roderik Plavec | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

15.50  

Pohľad Dow na úlohu chemickej recyklácie v cirkularite plastov smerom k dosiahnutiu nulovej uhlíkovej stopy

Josef Hamáček | Dow Europe GmbH, Czech Republic Representative Office, konateľ Dow CZ&SK

16.10

Chemická recyklácia odpadov, prístup MŽP ČR  a predstavenie metodického pokynu 

Jan Maršák | MŽP ČR, riaditeľ odboru obehového hospodárstva

16.30

Diskusný blok: Chemická recyklácia

Pozvaní hostia:  

 • Jan Maršák, MŽP ČR

 • Ľubomír Ďuračka, MŽP SR

 • Roderik Plavec, Slovenská technická univerzita v Bratislave,

 • Monika Medovičová, Priatelia Zeme - SPZ, o.z.

 • Josef Hamáček, Dow Europe GmbH 

18.30  

Večera

Spoločenský večer

Ochutnávka vín

PIATOK, 19. 4. 2024

BLOK 5 | BAT / BREF

9.00  

Energetické komunity na úrovni mesta, obce a VÚC

Richard Modrák | Klaster Energetických Komunít Slovenska, predseda združenia 

9.20   

Revízia smernice o priemyselných emisiách (IED), procers vypracovania a revízií BREF vo svetle revidovanej smernice IED

Jana Harzerová  | MŽP ČR, dočasne poverená riadením oddelenia IPPC a IRZ

9.40   

Predstavenie Centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT Centrum)

Cyril Burda | MŽP SR, vedúci Centra pre najlepšie dostupné techniky

10.00

Ceramic Manufacturing Industry / Keramický priemysel

Juraj Kabát | Wienerberger s.r.o.

10.20  

Veľkoobjemové anorganické chemikálie a stratégia revízie chemických BREF

Jan Kolář | Česká informační agentura životního prostředí, vedúci oddelenia odbornej podpory

10.35  

Systémy nakladania  s odpadovými plynmi a ich čistenie v chemickom priemysle

Ivana Martiniaková | Česká informační agentura životního prostředí, IPPC – chemický priemysel

15.10     Prestávka

11.15

Smitheries and Foundries Industry / Kováčne a zlievárne

Josef Hlavinka | Svaz slévaren České republiky, výkonný riaditeľ (online)

11.35

Diskusný blok: Smerovanie tvorby BAT/BREF a implementovanie nových prvkov do nich

Pozvaní hostia: 

 • Jana Harzerová, MŽP ČR

 • Juraj Kabát, Wienerberger 

 • Jan Kolář, CENIA 

 • a ďalší 

12.10     Obed
13.00     
Záver konferencie

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE!
Zmena programu vyhradená!

Organizátor

Ekos_plus_variacie-2.png

DISKUSIA - ENVIRO 2023

TEMATICKÉ OKRUHY

OCHRANA OVZDUŠIA a VÔD

ODPADY

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE SUROVÍN

EIA / IPPC 

bottom of page